Uit de pen van Arend Pieper

 
De KWA is een prettige vereniging

Toen ik in 2003 met pensioen ging had ik, bij wijze van spreken, geen potlood of kwast meer vastgehouden sinds mijn middelbare school in de jaren vijftig van de vorige eeuw, even afgezien van het veelvuldige klus- en schilderwerk aan de huizen waarin we in de loop van de jaren gewoond hebben. Toch heb ik altijd veel belangstelling voor schilderkunst gehad en ik begon na mijn pensionering al snel met het volgen van allerlei cursussen kunstgeschiedenis. Een paar jaar later leerde ik de eerste beginselen van tekenen, aquarelleren en met acrylverf schilderen op de Volksuniversiteit in Arnhem. Nog weer een aantal jaren later fietste ik vaak langs de KWA, omdat we inmiddels in Schaarsbergen waren gaan wonen. Zo is het gekomen. Ook min of meer toevallig begon ik in de groep van Jos van Gessel op woensdagochtend en daar ben ik gewoon gebleven, omdat mij dat heel goed bevalt. Waarom? Omdat Jos het vermogen heeft iedereen naar eigen mogelijkheid en belangstelling verder te helpen zich te ontwikkelen. Het lukt hem om wat je doet in een breder kader te plaatsen, door voorbeelden te geven van wat 'echte' kunstenaars op dat gebied doen. Met een maandelijks wisselend thema als uitgangspunt ontstaan soms verassende resultaten. Zo raakte ik langzamerhand wat los van de kopieermodus en ging wat vrijer werken. Zie de twee bijgevoegde plaatjes, een van een jaar of tien geleden en een van vorig jaar.

Arend Pieper 1                      Arend Pieper 2

De KWA is een prettige vereniging. Ieder lid kan er zelf bepalen hoe intensief en op welk terrein hij of zij actief wil zijn. Het gebouw is comfortabel en overzichtelijk. Toen ik begon bij de KWA was er een discussie over hoe snel en veel het ledental kon groeien en of we niet veel ambitieuzer moesten zijn door in het gat te springen dat de gemeente door bezuinigingen liet ontstaan in de voorzieningen op het terrein van de beeldende kunst. Bij nader inzien bleek dat de leden in grote meerderheid heel tevreden waren over de kwaliteit en de faciliteiten en het bleek ook dat we nog best veel ruimte hadden om een verdere geleidelijke stijging van het ledental op te vangen. Daarna is een geweldige inspanning geleverd om het gebouw te verbeteren en voor de toekomst klaar te maken, zodat wij nog jaren hier fijn kunnen werken.


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

   
   

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis